Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 44 hostí 

Pozvánka na 20. plánované zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starostka obce 20. plánované verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce na deň:

15. december 2017 (piatok) o 17:00 hod.

do zasadačky obecného úradu vo Veľkých Uherciach

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

3. Správa o plnení uznesení z 19. plánovaného zasadnutia OZ.

4. Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Veľké Uherce na rok 2017.

5. Návrh rozpočtu obce Veľké Uherce na rok 2018.

6. Správa starostky obce o činnosti v roku 2017.

7. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.

8. Interpelácia poslancov OZ.

9. Diskusia.

10. Schválenie uznesení.

11. Záver.

 

 

Na zasadnutie pozývam:

písomne:

poslancov OZ,

hlavného kontrolóra,

riaditeľa ZŠ, MŠ, SZUŠ,

predsedov spoločenských organizácií,

rozhlasom:

občanov obce

 

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

 

Vitajte na stránkach obce Veľké Uherce

alt alt kstiel.JPG

Stručné informácie o obci

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1274
  • Gotický kostol z roku 1332, renesančne upravený v roku 1669
  • Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia, v 18. storočí barokovo prestavaný a na konci 19. storočia úplne prestavaný v romantizujúcom neogotickom slohu podľa vzorov anglických stredovekých hradov, hodnotná výzdoba interiéru s vyrezávanými drevenými stropmi. Pri kaštieli je anglický park
  • Obyvatelia sa zapojili do SNP
  • Pomník a pamätník padlým v SNP
  • Archeologická lokalita
  • V katastri obce na okraji Drahožickej doliny je vodná nádrž, rekreačné stredisko s podnikovými a súkromnými chatami.

 

 

PRIHLÁSENIE